مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری مدیریت /دانشگاه رازی کرمانشاه(دولتی) / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۵
  رایانگستر باختر
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL-OFFICE-
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: سرمایه گذاری -حسابرسی مدیریتی مالیاتی

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر نرم افزار های ورانگر-رایورز -سکان -راهکاران و......
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL-OFFICE-
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: سرمایه گذاری -حسابرسی مدیریتی مالیاتی
https://.com