مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
    گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی - علوم و تحقیقات
  • 1368 تا 1372
    کارشناسی مدیریت صنعتی
    گرایش مدیریت تولید /دانشگاه تهران
https://.com