مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.5

پیشینه شغلی

  • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    موسسه تدوين و همكاران
    مالی و حسابداری/ حسابرسي داخلي

سوابق آموزشی پژوهشی

  • تدریس زبان انگلیسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • نوازندگی - موسیقی- یادگیری زبان های خارجی - پیاده روی- سفر

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • شبکه سازی / شریک شدن
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

  • Microsoft Excel
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Word
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Power Point
    60% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • آلمانی
    60% Complete
    عنوان مدرک: مدرک B1 گوته-مدرک B2 اموزشگاه نشر سخن
https://.com