مختصری از من

مسئولیت پذیر
روحیه کار گروهی
خواستار پیشرفت بقیه
پیشبرد اهداف شرکتی
اولویت اول من در انتخاب محیط کار، احترام گذاشتن و دیدن احترام از مافوق خود می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه غیرانتفاعی شمال-واحد آمل

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت پتروکاردان
  کارمند واحد مناقصات و بازرگانی داخلی

  توضیحات: انجام کلیه امور مربوط به مناقصات
  نامه نگاری
  بایگانی پرونده ها
  ارتباط با کارفرمایان
  پیگیری نتایج مناقصات
  ارتباط با کارفرما
  ارتباط با شرکت ها
  درج گزارش

 • تیر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷
  شرکت نفت فلات قاره ایران
  مسئول دفتر/ کارآموز

  توضیحات: نامه نگاری
  تایپ
  اینترنت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com