مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
    گرایش مالي /دانشگاه آزاد واحد سمنان / معدل 17
  • 1381 تا 1385
    کارشناسی رياضي
    گرایش كاربردي /دانشگاه پيام نور سمنان / معدل 13
https://.com