مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  پیشتاز مبلمان خور
  مالی و حسابداری/ سرپرست انبار
 • اردیبهشت ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۸
  اشتاد ایران
  سرپرست قسمت

نقاط قوت رفتاری

 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • .اکسل.همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com