مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت صنعتی
  گرایش تولید و عملیات /دانشگاه تهران / معدل 18.35

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  جهان افروز
  مهندسی صنایع/ مدیر صنایع و برنامه یزی
 • مهر ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شناپ
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی تولید-تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی تولید-تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com