مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  پتروشیمی لاله
  مالی و حسابداری/ بخش IT

  توضیحات: کارآموزی را در این شرکت گذراندم

دانش تخصصی

 • مجتمع فنی تهران
  60% Complete
  عنوان مدرک: network plus , ccna
دانش تخصصی
 • مجتمع فنی تهران
  60% Complete
  عنوان مدرک: network plus , ccna
https://.com