مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  گرایش علوم کلمپیوتر /دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mvc
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • T-SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Intellij idea
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • profiler
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Stimul soft reporter
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fast report
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mvc
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • T-SQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Object Oriented Design Patterns
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Intellij idea
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • profiler
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com