مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1395
    دیپلم ادبیات و علوم انسانی
    / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1394
    مقاله جهان عاری از خشونت و افراطی گری
https://.com