مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی علوم اقتصادی
  گرایش اقتصاد بازرگانی /دانشگاه دانشگاه مازندران-بابلسر / معدل 15.01

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ADCL

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار Excel--Ewiews-Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم حرفه ای
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ADCL
https://.com