مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش جزاوجرم شناسی /دانشگاه آزاداسلامی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۹۳
  آموزش وپرورش استان یزد
  معلم

  توضیحات: اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش
  پیشین:
  1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد
  2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94
  3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  معلم حق التدریس آموزش وپرورش استان یزد مهر ۱۳۸۴ تا هم اکنون اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش پیشین: 1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد 2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94 3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن
 • 1384
  اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش پیشین: 1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد 2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94 3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن

پروژه ها

 • 1388
  همکاری باشرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل وحجم قرارداد3میلیاردتومان درسال88
  مسئول حقوقی

  توضیحات: اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش پیشین: 1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد 2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94 3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن
  1395 - معلم حق التدریس آموزش وپرورش استان یزد مهر ۱۳۸۴ تا هم اکنون اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش پیشین: 1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد 2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94 3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمندبه کارهای فرهنگی وآموزشی ازجمله تدریس وشرکت درتشکلهای اجتماعی وهمچنین علاقمندبه فوتسال وفوتبال که تاحدودی نیمه حرفه ای کارمی کردم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • قوانین جزایی - تدریس درمقاطع مختلف آموزش وپرورش-
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشدحقوق جزاوجرم شناسی

ابزار و نرم افزار

 • مهارتهای هفت گانه ICDL گذراندن دوره آموزش مقدماتی رباتیک درپارک علم وفناوری /گذراندن دوره آموزشی آشنایی باقانون کاروتامین اجتماعی دراتاق تعاون بارتبه متوسط/دارای گواهی مهارت آموزش فنی وحرفه ای درحرفه برقکارصنعتی بادرجه خوب
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین جزایی - تدریس درمقاطع مختلف آموزش وپرورش-
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشدحقوق جزاوجرم شناسی
https://.com