مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش آب /دانشگاه عباسپور / معدل 15.6
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه اراک / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۶
  بهرسان دارو
  بازاریابی و فروش/ کارمند بازرگانی

  توضیحات: مدیریت چندین منطقه فروش تهران از جمله بخش زیادی از داروخانه های مناطق 1 و 2 و 4 و 10 و 11 را به عهده دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com