مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ANSYS APDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ANSYS WORKBENCH
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMSOL Multiphysics
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ANSYS APDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ANSYS WORKBENCH
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMSOL Multiphysics
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com