مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی /دانشگاه تهران / معدل 18.06
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16.46

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • GeoStudio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HEC-RAS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • WS77
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com