مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1389
    کارشناسی ارشد زیست شناسی
    گرایش فیزیولوژی گیاهی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18.52
  • 1382 تا 1386
    کارشناسی زیست شناسی
    گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور فریدونشهر / معدل 17.25
https://.com