مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1378
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com