مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران / معدل 19.75
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 18.39
 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 17.9
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 18.02

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • متلب
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • متلب
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • متلب
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی حرفه ای
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com