مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه یزد / معدل 18.27
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان / معدل 17.34

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه چارچوبی برای ترکیب روشهای شبیه سازی رویداد گسسته و پویایی سیستم: مطالعه مروری، مقاله کنفرانسی
 • 1395
  بررسی روابط میان کنترل استراتژیک، استقلال مدیران، سیاستهای سازمانی و پیشرفت شغلی ذهنی (موردمطالعه: هتلهای شهر یزد) ارائه چارچوبی برای ترکیب روشهای شبیه سازی رویداد گسسته و پویایی سیستم: مطالعه مروری نقش داده‌کاوی در برآورد نرخ نوآوری محصولات حاصل از پروژه‌های تحقیق و توسعه اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از رویکرد ترکیبی تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و کپراس فازی ارائه مدلی جهت بهبود فرایند توسعه محصول جدید با استفاده از رویکرد تلفیقی ISM و SEM( مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه دفاعی)
 • 1394

پروژه ها

 • 1395
  مدیریت پروژه پویا با استفاده از ترکیب پویایی سیستم و شبیه سازی رویداد گسسته(مورد مطالعه: پروژه منتخب)
  پایان نامه کارشناسی ارشد
 • 1395
  نقش داده کاوی در نرخ نوآوری محصولات حاصل از پروژه های تحقیق و توسعه
  پروژه تحقیقاتی
 • 1393
  بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در دانشگاه ولی عصر (عج) و روابط ساختاری بین آنها
  پروژه کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار معادلات ساختاری smart pls
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پویایی سیستم Vensim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار داده کاوی Rapid miner
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مدیرت پروژه MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com