مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم ریاض

نقاط قوت رفتاری

  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
https://.com