مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1381
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  هنر/طراحی/

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • Adobe Photoshop,illustarator ,indesign ,lightroom
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop,illustarator ,indesign ,lightroom
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Adobe Photoshop,illustarator ,indesign ,lightroom
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com