مختصری از من

بھ عنوان شخصی کھ از روی علاقھ و بھ صورت حرفھ ای در زمینھ مدیریت منابع انسانی فعالیت میکنم ،بسیار علاقھ مند ھستم تا انگیزه
خود را با تیم در حال توسعھ شما بھ اشتراک بگذارم.
چند ویژگی بارز من کھ می تواند در پیشبرد اھداف سازمانی شما مفید باشد ،روحیھ بالای کار تیمی و توان حل مسئلھ من است.شخصیت
خود انگیختھ و پویا بھ ھمراه سخت کوشی تا کنون در موفقیت ھای حرفھ ای من بسیار موثر بوده و عامل مھمی کھ توان مضاعفی در این
زمینھ بھ من می دھد.علاقھ مندی بالای من بھ حوزه منابع انسانی است .

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام / معدل 16.34

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  تکنوکیت T.C.G
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری

  توضیحات: از مھر سال 93 تا بھ امروز مدیر اداری شرکت تکنوکیت ھستم

 • تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  آریااندیشان ( سامسونگ )
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروشگاه

  توضیحات: بھ مدت 3ماه مدیر یکی از فروشگاه ھای شرکت سامسونگ در خیابان جمھوری بودم

 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  آریااندیشان ( سامسونگ )
  کارمند اداری و IT

  توضیحات: مدت 14 ماه بخش اداری شرکت و پشتیبانی IT شرکت مشغول به کار بودم

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  آریااندیشان ( سامسونگ )
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

  توضیحات: بھ مدت یکسال بھ عنوان مدیر فروش کالای سامسونگ بھ شھروند ھای تھران فعالیت داشتم

 • خرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  آریااندیشان ( سامسونگ )
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب و فروشنده

  توضیحات: 21 ماه بھ عنوان بازاریاب و فروشنده داخل شرکت سامسونگ مشغول بھ کار شدم

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹
  آریااندیشان ( سامسونگ )
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

  توضیحات: یکسال فروشنده کالای سامسونگ در فروشگاه شھروند بیھقی مشغول بھ کار بودم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کلیھ فعالیت ھایی کھ در راستای رشد شرکت باشد

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com