مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 19.09

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه پیام نور مقالات چاپ شده: هوش هيجاني و ابعاد آن به عنوان پيشايندهاي سبكهاي مقابلهاي در دانشجويان بررسی برخی از پیشایندهای مهم شناختی، انگیزشی و شخصیتی کمک طلبی تحصیلی و اجتناب از کمک Help-Seeking or Help Avoidance: Important Motivational, Personality and Metacognitive Antecedents Role in Help-Seeking and Help-Avoidance between Normal and Gifted Students. INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY, SOCIAL SELFEFFICACY, EMOTIONAL SELF-EFFICACY AND PSYCHOLOGICAL HARDINESS WITH PAIN SELFEFFICACY IN STUDENTS.
 • 1392
  تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 92 و 93 تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه پیام نور از سال 93 تا کنون چاپ مقالات زیر: هوش هيجاني و ابعاد آن به عنوان پيشايندهاي سبكهاي مقابلهاي در دانشجويان بررسی رابطه برخی از پیشایندهای مهم شناختی، انگیزشی و شخصیتی بر کمک طلبی تحصیلی و اجتناب از کمک Help-Seeking or Help Avoidance: Important Motivational, Personality and Metacognitive Antecedents Role in Help-Seeking and Help-Avoidance between Normal and Gifted Students. INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY, SOCIAL SELFEFFICACY, EMOTIONAL SELF-EFFICACY AND PSYCHOLOGICAL HARDINESS WITH PAIN SELFEFFICACY IN STUDENTS.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • درمان و آموزش تخصصی روانشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • استانداردهای آموزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فنون روانسنجی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزار spss
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • درمان و آموزش تخصصی روانشناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com