مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی رهنما
https://.com