مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1392
    کارشناسی ارشد MBA
    گرایش استراتژی /دانشگاه علوم اقتصادی (خوارزمی) / معدل 17
  • 1383 تا 1388
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تولید صنعتی /دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 14.28
https://.com