مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 19.03

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  مدرسان شریف
  مالی و حسابداری/ مشاور کنکور ارشد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس به عنوان دستیار دکتر سینایی دانشیار و مدیر گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تدریس به عنوان دستیار دکتر سینایی دانشیار و مدیرگروه رشته مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

افتخارات

 • رتبه اول دوره کارشناسی
 • رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • مشمول جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com