مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۵
  مدیریت انرژی داریان
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری و منابع انسانی

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با word-excell-out look-pw kara-internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com