مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    دکتری برق
    گرایش قدرت /دانشگاه علوم وتحقيقات تهران
https://.com