مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه صنعتی شریف تهران مهمان دانشگاه شیراز
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیومکانیک /دانشگاه پیام نور شیراز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت نوآور پرتو طب شیراز نیکا
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس مهندس پزشکی
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمارستان دنا
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کاراموز
 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  تامین اجتماعی
  کارشناس امور بیمه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر مانیتور پزشکی سازگان گستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعمیر مانیتور پزشکی سازگان گستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com