مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
    مالی و حسابداری/

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com