مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی حسابداري
  گرایش بازرگاني /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت بازرگاني و توليدي ايزوفام
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شركت توليدي صنعتي دونار
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای یکپارچه مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com