مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه خیام مشهد
https://.com