مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مدیریت تعارض
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com