مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1368 تا 1372
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه علوم اقتصادی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ مدیر

افتخارات

 • عضو جامعه حسابداران رسمی ، حسابدار مستقل، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن حسابداران داخلی

دانش تخصصی

 • حسابرسی-مالیاتی-کارشناس رسمی دادگستری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
دانش تخصصی
 • حسابرسی-مالیاتی-کارشناس رسمی دادگستری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
https://.com