مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1379 تا 1384
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۷۹ تا اسفند ۱۳۸۵
    شرکت کشتیرانی دریا سریع
    مالی و حسابداری/ کارمند امور مالی
https://.com