مختصری از من

-آشنایی با نرم افزار حضور و غیاب
-آشنایی با نرم افزار حسابداری
- آشنایی با بایگانی و نامه نگاری
- آشنایی با روال اداری

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور کرج

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه نرم افزاری پیوست
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱
  شهریاران جوان
  مدیر بانوان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com