مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت کسب و کار
  گرایش مدیریت دانش محور /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش منابع اطلاعاتی /دانشگاه غیرانتفاعی فارابی / معدل 16
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 18
 • 1379 تا 1385
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • مدیریت دانش محور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیردولتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت دانش محور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی در سازمان های غیردولتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com