مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com