مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    دکتری مدیریت
    گرایش سیستم /دانشگاه تهران
https://.com