مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد مدیریت
    گرایش اجرایی /دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18
  • 1382 تا 1388
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 13
https://.com