مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی زیست شناسی
    گرایش علوم سلولی و مولکولی /دانشگاه واحد قائم شهر

پیشینه شغلی

  • آبان ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
    شرکت ایران ایگنیشن
    داروسازی و بیو تک/ مسئول آزمایشگاه و مدیر فنی
https://.com