مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت ساختمانی
  مسئول دفتر/ اداری

ابزار و نرم افزار

 • word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com