مختصری از من

قابلیت انجام انواع پروژه ها و کارها در زمینه های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
  گرایش منابع آب و خاک /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 19.08

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند کار در زمینه سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 • علاقه مند کار در زمینه سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و نقشه برداری

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزاiرهای سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
https://.com