مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
    گرایش تولید /دانشگاه راهبرد شمال / معدل 17
  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مدیریت صنعتی
    گرایش تولید /دانشگاه پیام نور رشت / معدل 14
  • 1382 تا 1385
    دیپلم ریاضی فیزیک
    / معدل 1582

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1395
    کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی و پارادایم های نوین مدیریت

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار آماری SPSS
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • Lingo
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • lindo
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Gams
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • AHP
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • anp
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • TOPSIS
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • PROMETHEE
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Publisher
    80% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک: فارغ التحصیل کانون زبان
https://.com