مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه راهبرد شمال / معدل 17
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه پیام نور رشت / معدل 14
 • 1382 تا 1385
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 1582

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی و پارادایم های نوین مدیریت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • lindo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gams
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • anp
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TOPSIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PROMETHEE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: فارغ التحصیل کانون زبان
https://.com