مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد (متالورژی)
  گرایش خوردگی وحفاظت از مواد /دانشگاه علوم وتحقیقات سیرجان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تهییه مقاله علمی پژوهشی وارسال به مجله که اکنون در وضغیت بررسی مقاله در مجله مربوطه میباشد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com