مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 2017
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت دولتی /دانشگاه ازاد بروجرد
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش چند بخشی /دانشگاه پیام نور / معدل 13.22

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت خدماتی و تاسیساتی اندیشه نیک کاسیت
  کاربر رایانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوترم intro
دانش تخصصی
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com