مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات
  گرایش مخابرات میدان و موج /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16.85
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه شاهد تهران / معدل 15.7

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • CST Studio Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HFSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com