مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه خلیج فارس / معدل 15

دانش تخصصی

 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com