مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزادخمین / معدل 17.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پردیس صنعت راهسازان زاگرس
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی
 • مرداد ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۴
  بازرگانی محمدپور
  مالی و حسابداری/ حسابدارارشد
 • فروردین ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۰
  درساطیورسپاهان
  مالی و حسابداری/ حسابدارمالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • کاربا نرم افزارهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com