مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش کسب و کار هوشمند /دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی
 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش کسب و کار الکترونیکی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 17.21
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 14.21

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  داده پردازی فن آوا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس امور نمایندگان
 • شهریور ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  گسترش ارتباطات مبنا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد فروش B2B
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۳
  پرواز سیستم
  بازاریابی و فروش/ مدیر پروژه فروش
https://.com